Neuroland-Art

http://www.bkneuroland.fr/

Musizierende Gesellschaft in vornehmer Halle de Pieter de Hooch (Grand Jeu : un tableau dans le tableau)

hoochliepzig.jpg

Pieter de Hooch ( Rotterdam 1629 - Amsterdam 1684)
Musizierende Gesellschaft in vornehmer Halle 1666/68 Leipzig  Museum der bildenden Künste